परीक्षा शुल्क

मागासवर्गीय उमेदवाराकरिता

खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराकरिता

२७४/-

३७४/-

Help Line No :- 9168344192 (फक्त तांत्रिक अडचणी साठी वेळ: १०.०० ते ६.०० वा पर्यन्त)