Instruction


प्रभाग समन्वयक पदासाठी कागद पत्रे तपासणी करिता पात्र ठरलेल्या उमेदवाराची तिसरी यादी


--------------- निकाल (RESULT) ---------------Instruction

प्रभाग समन्वयक पदाकरिता कागदपत्र पळताडणी पत्र/अपात्र उमेदवारांची यादी


तात्पुरती निवळ व प्रतीक्षा यादी--------------------------------------------------------DOCUMENT VERIFICATION VALID CANDIDATE LIST ----------------------------

Instruction


प्रशासन/लेखा सहाय्यक(तालुका अभियान कक्ष)


प्रभाग समन्वयक (तालुका अभियान कक्ष)


डाटा एंट्री ऑपरेटर(जिल्हा व तालुका अभियान कक्ष)


लेखापाल(जिल्हा अभियान कक्ष) 
Help Line No :- 9168344192 (फक्त तांत्रिक अडचणी साठी वेळ: १०.०० ते ६.०० वा पर्यन्त)