प्रभाग समन्वयक अंतिम निवळ यादीप्रभाग समन्वयक अंतिम गुणवत्ता यादी ( अ.क्र. १ ते ५६)

प्रभाग समन्वयक अंतिम गुणवत्ता यादी ( अ.क्र. ५७ ते ११५)

प्रभाग समन्वयक अंतिम गुणवत्ता यादी ( अ.क्र. ११६ ते १७४)

प्रभाग समन्वयक अंतिम गुणवत्ता यादी ( अ.क्र. १७५ ते २२३)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


महत्वाची सूचनाप्रभाग समन्वयक पदासाठी कागदपत्र तपासणीअंती मुलाखती साठी पात्र उमेदवारांची अंतिम यादीडाटा एंट्री ऑपरेटर(जिल्हा व तालुका अभियान कक्ष), प्रशासन/लेखा सहाय्यक(तालुका अभियान कक्ष), शिपाई(जिल्हा व तालुका अभियान कक्ष), लेखापाल(जिल्हा अभियान कक्ष), प्रशासन सहाय्यक(जिल्हा अभियान कक्ष) पदासाठी अंतिम निवळ व प्रतीक्षा यादी
डाटा एंट्री ऑपरेटर(जिल्हा व तालुका अभियान कक्ष) पदासाठी प्रतीक्षा यादीतील कागदपत्र तपासणी करीता उमेदवारांची यादी


प्रभाग समन्वयक पदासाठी कागदपत्र तपासणी करीता पात्र उमेदवारांची यादी- 4


प्रशासन व लेखा सहाय्यक(तालुका अभियान कक्ष) पदासाठी प्रतीक्षा यादीतील कागदपत्र तपासणी करीता उमेदवारांची यादी
 
 
Help Line No :- 9168344192 (फक्त तांत्रिक अडचणी साठी वेळ: १०.०० ते ६.०० वा पर्यन्त)